Onze visie

Op De Magneet is ieder kind welkom
Op onze school is ieder kind welkom. Onze openbare school is daardoor een ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Iedere leerling maakt kennis met verschillende levensbe-schouwingen; zowel in de lessen als daarbuiten. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting, binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als kerntaak.

Op De Magneet staat het kind centraal
De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. Aan de hand van een kwaliteitssysteem worden de ontwikkelingen van ieder kind nauwgezet gevolgd en in kaart gebracht.
Elke leerling bieden wij, op verschillende niveaus, kwalitatief hoogstaand onderwijs in een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende en veilige omgeving.
We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling. Daarnaast staat het samen werken en samen leren centraal op onze school.

Op De Magneet is het onderwijs modern en vernieuwend 
We zetten ons in voor optimale ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen. Ons onderwijs is resultaatgericht, vernieuwend en modern naar inhoud, didactiek en methodiek. Tevens richten wij ons op het ontwikkelen van eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de huidige samenleving. Zoals sociale en communicatieve vaardigheden, gevoel voor normen en waarden, een flexibele instelling en de eigen verantwoordelijkheid.

Op De Magneet zijn leerkrachten professionals
De leerkrachten op onze school zijn professionals die hun vakmanschap ontwikkelen en op peil houden. Zij blijven voortdurend leren. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen en werken samen met collega’s, ouders en andere relevante personen en organisaties. Op De Magneet wordt voor alle medewerkers een integraal personeelsbeleid gevoerd. Bij ons geldt een afspraak is een afspraak!

De Magneet werkt nauw samen met ouders
Ouders en school zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. Ouders en school maken wederzijdse afspraken over hun rol in het proces van het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ouders zijn vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zoals de school eindverantwoordelijk is voor het onderwijs.