Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad

Ouders en medewerkers van de school zijn verte­genwoordigd in de Medezeggenschaps-raad (MR). De raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en komt regelmatig bijeen om aller­lei zaken te be­spreken. De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals financiën, organisatie en veiligheid. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter.