Medezeggenschapsraad (MR)

Net als elke school heeft de Magneet een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en teamleden. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school. Iedere geleding bestaat in ons geval uit 2 personen, die ieder voor een periode van twee jaar worden gekozen. Na twee jaar kunnen zij zich weer herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat een advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Deze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten die Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt.

De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:

 • de belangen van de ouders en de leerlingen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig bij de gemeente Amersfoort.
 • te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school; de ouderparticipatie te bevorderen.
 • contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR; te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis  van sekse, ras of geloof. 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en door ouders bij te wonen. Het kan echter voorkomen dat één of enkele agendapunten in een besloten gedeelte van de vergadering besproken worden. De data dienen van tevoren kenbaar gemaakt te worden. De notulen worden in de nieuwsbrieven vermeld. Daarnaast legt de MR één keer per jaar op een algemene ouderavond aan de aanwezigen verantwoording af over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de oudergeleding van de medezeggenschapsraad of de directeur.

Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle Meerkring scholen zijn verdeeld in clusters en elk cluster heeft één lid in de GMR. Onze school is gekoppeld aan de Joost v.d. Vondelschool, waardoor afwisselend onze school of de Joost v.d. Vondelschool zorgt voor een ouder- of personeelslid in de GMR. De bespreekpunten van de GMR hebben een school overstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder