Algemeen

Alle kinderen zijn in principe welkom op onze school. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor een leerling niet kan worden toegelaten. U kunt daarbij denken aan:

 • De groep, waarin de toekomstige leerling geplaatst zou moeten worden, is fysiek vol. De school streeft naar gemiddeld 25 leerlingen per groep.
 • De toekomstige leerling heeft een zo specifieke hulpvraag, dat wij als basisschool die hulpvraag niet kunnen beantwoorden.
 • Het aantal leerlingen dat extra ondersteuning behoeft, is per groep gelimiteerd. Hiervoor maken wij gebruik van een door Meerking ontwikkeld zorgzwaarte instrument. 

Wij vertrouwen erop dat tijdens het aanmeld gesprek de ouders ons volledig en juist informeren over hun kind(eren)/

Aanmelding

Op De Magneet kan een leerling aangemeld worden op elke leeftijd. Een aanmelding wordt pas definitief bij of na het bereiken van de leeftijd van drie jaar. Indien er fysiek plek is op De Magneet, dan start de toelatingsprocedure na deze definitieve aanmelding. Wanneer De Magneet geen fysieke plaats heeft voor het kind dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van datum waarop de aanmelding gedaan wordt, waarmee de eerst mogelijke datum hiervoor de dag is waarop het kind drie jaar is.

De Magneet heeft momenteel in alle groepen plek

Ouders die op zoek zijn naar de best passende school voor hun kind(eren), vragen over het algemeen in eerste instantie een kennismakingsgesprek met de directeur aan. Na het gesprek worden de ouders altijd uitgenodigd om een wandeling door de school te maken. Op deze wijze hopen we dat zij, na afloop van het bezoek aan onze school, thuis een weloverwogen keuze kunnen maken. Tot slot worden de ouders er wel op gewezen, dat er voor het aanmelden aan een aantal criteria moet worden voldaan:

 • Indien het kind reeds op een school zit, voldoet de aanmelding aan de criteria van het Convenant Tussentijds Overstappen. Ouders respecteren of onderschrijven de grondslag van de school (conform artikel 46 uit de WPO –en de identiteitsnota van Meerkring). Zo wel het convenant als de identiteitsnota kunt u op het internet terugvinden.
 • Er is plaatsruimte op de school.
 • Indien de school ‘vol’ is, kan een kind wel op de wachtlijst worden geplaatst.
 • Ouders verklaren de gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.


Het intakegesprek

Bij een aangemelde peuter worden de ouders, drie maanden voordat hun kind vier jaar wordt, door de onderbouw coördinator uitgenodigd voor een intakegesprek. Voorafgaande aan het gesprek krijgen de ouders per post of mail een intake-formulier toegestuurd. Het door hen ingevulde formulier wordt tijdens het intakegesprek besproken.

Betreft het een aanmelding van een leerling die al op een andere basisschool aan een schoolloopbaan is begonnen, dan neemt de intern begeleider contact op met de school waar de leerling staat ingeschreven. Op basis van de verkregen informatie zal de directeur besluiten of de leerling een plaats kan krijgen op De Magneet. Wederom zijn de aanmeldingscriteria van toepassing.

Indien aan alle aanmeld- en toelatingscriteria is voldaan, beslist de directeur om het kind definitief in te schrijven.

De termijnen 


 • Aanmelden kan vanaf het moment dat het kind geboren is. Tot aan de leeftijd van drie jaar gaat het om een vooraanmelding en wordt de leerling op de lijst van toekomstige leerlingen geplaatst. Voor De Magneet is het organisatorisch prettig te weten welke leerlingen in de nabije toekomst de school willen bezoeken. Een vooraanmelding tussen het tweede en derde levensjaar van de toekomstige leerling wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
 • De school heeft na het aanmeld gesprek zes weken de tijd om te bekijken of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan door de school met maximaal vier weken worden verlengd. We hebben het hierbij over gewone weken en geen schoolweken.
 • Voor de schoolbesturen is er ook een zorgplicht van toepassing. De besturen worden verplicht om (bij aanmelding van een leerling) binnen zes tot tien weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio te regelen. De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de toelatingsprocedure is gestart. Heeft het bestuur na tien weken nog geen besluit genomen, dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden.
 • Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning van een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, maakt u dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Verder bent u natuurlijk van harte welkom op de jaarlijkse open dag van onze school. Informatie hierover is op de website van Meerkring te vinden. Na het kennismakingsgesprek ontvang u het aanmeldformulier. Als wij uw ingevulde aanmeldingsformulier hebben ontvangen, sturen wij u per brief een aanmeld bevestiging.

De uitschrijving

Als een leerling onze school verlaat, omdat er sprake is van een verhuizing, de overstap naar het speciaal basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, dan zorgt de school voor een onderwijskundig rapport. Hierin staan de behandelde stof en het niveau van de leerling vermeld. De ouders krijgen het onderwijskundig rapport te lezen alvorens het wordt opgestuurd. Verder krijgt de nieuwe school, nadat wij een bewijs van inschrijving hebben ontvangen, van ons een bewijs van uitschrijving.

Verandering van school binnen het Soesterkwartier

Met de andere scholen in het Soesterkwartier zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van leerlingen van de ene naar de andere school. De algemene regel is dat overplaatsing mogelijk is bij het begin van het nieuwe schooljaar. Overplaatsing binnen een schooljaar is alleen mogelijk als zowel de oude als de nieuwe school hiermee instemmen.

Verhuizing met extra ondersteuning

Indien een leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaat verhuizen, dan melden de ouders de leerling aan op de school van hun voorkeur. Deze school schat op basis van de ontvangen informatie van ouders en de huidige school in of de leerling ook op de nieuwe school extra ondersteuning nodig heeft. Het kan per school verschillen hoe deze extra ondersteuning wordt ingericht. Elke school maakt zelf opnieuw de inschatting of de leerling inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en hoe de school die het beste kan invullen.

 

No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder