Ouders

Van betrokkenheid tot samenwerken

Wij realiseren ons elke dag weer, dat onze ouders hun kostbaarste bezit voor een groot deel van de dag aan ons toevertrouwen. Om dat vertrouwen waar te kunnen maken is een wederzijdse betrokkenheid uitermate belangrijk. Hiervoor is een goede onderlinge communicatie, waarin begrip en respect voor elkaar de basis vormt, onontbeerlijk. Het spreekt dan ook vanzelf dat alle betrokken partijen graag op de hoogte willen zijn van elkaars reilen en zeilen. Dat doen wij op een formele of een informele wijze. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als ouders na schooltijd de school binnen wandelen om even een kijkje te nemen in de groep of op een andere wijze met ons in contact willen komen.

Oudertevredenheidsonderzoek

Om de twee jaar wordt er onder alle ouders, medewerkers en leerlingen van de school een tevredenheidsonderzoek gehouden. Onderwerpen als veiligheid, kwaliteit van lesgeven, hygiëne, e.d. komen aan bod.In de periode 2013-2017 hebben er drie onderzoeken plaatsgevonden. Het percentage deelnemende ouders is in deze periode opgelopen van 26% naar 52%. We zien daarin een duidelijk stijgende lijn in de ouderbetrokkenheid bij de school. Het rapportcijfer dat de ouders ons de laatste keer gaven was een 7,4. Een mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn. Tegelijkertijd zien we de uitdaging, om daar waar mogelijk, de ouderbetrokkenheid en de tevredenheid nog verder te vergroten. Samen gaan we de komende jaren op weg naar het beste onderwijs voor onze leerlingen. De volledige versie van het onderzoek ligt op de locatie Maasstraat ter inzage.

Informatieverstrekking aan ouders

Op verschillende manieren krijgt u informatie van de school:

 • De nieuwsbrief verschijnt aan het einde van elke maand.
 • De website is gericht op ouders die op zoek zijn naar een school die past bij de wijze waarop  zij hun kind(eren) willen opvoeden en laten ontwikkelen. Natuurlijk geeft de website ook informatie aan ouders en leerlingen die de weg naar onze school al hebben gevonden. 
 • De schoolgids vindt u als een pdf-document op onze website. Jaarlijks ontvangen ouders een bijlage bij deze gids met actuele informatie voor dat schooljaar.

Contactmomenten

 • De informatieavond wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar in alle groepen georganiseerd. Ouders kunnen nader kennismaken met de leerkracht en krijgen informatie over leermiddelen, methodes, werkwijzen en diverse zaken die kenmerkend zijn voor dat leerjaar. In groep 8 staat de informatie voor een groot deel in het teken van de komende overgang naar het voortgezet onderwijs.
 • Het omgekeerde oudergesprek is een eerste gesprek waarin de leerkracht met de ouders in gesprek gaat over hun kind. Tijdens dit gesprek staat de kijk van de ouders op hun kind centraal.
 • Het kind gesprek wordt gevoerd naar aanleiding van de rapporten of tussentijds, op uitnodiging van de leerkracht of op initiatief van de ouders. De vorderingen van de leerlingen worden besproken. De komende vier jaar willen wij toewerken naar een situatie waar de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig zijn om hun eigen inbreng te delen. Op deze manier wordt er niet allen over, maar ook met hen gesproken over hun ontwikkeling.
 • Bij de eerste rapportbespreking in groep 8 krijgen de ouders een voorlopig advies VO over het type vervolgonderwijs dat de school, gezien de prestaties en werkhouding, wenselijk acht voor hun kind. Als de resultaten van de Cito midden toetsen bekend zijn, wordt samen met de ouders het definitieve advies bepaald en kunnen ouders hun kind opgeven bij de school voor voortgezet onderwijs naar hun keuze.

 

No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder